pontos-logowapen-900x250

Sociale veiligheid

 

 

Samenvatting beleidsnota

Pontos heeft in haar Algemene Leden Vergadering van 23-03-2023 de beleidsnota “Verbetering beleid sociale veiligheid bij pontos vastgesteld”. De complete beleidsnota is voor de leden te vinden op de website van Pontos achter de log-in. Deze samenvatting is geplaatst op het ‘openbare deel’ van de website.

Pontos wil een roeivereniging zijn waar iedereen welkom is, ongeacht zijn/haar afkomst, huidskleur, gender, of seksuele geaardheid en waar ieder lid veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich thuis voelt om zich te ontwikkelen binnen de roeisport. Binnen Pontos is daarom geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag.

Algemene omgangsregels

Hoe we als leden op de vereniging met elkaar omgaan vormt de basis voor hoe veilig leden zich voelen op Pontos. Hiervoor geldt onderstaande set algemene omgangsregels:

 • Ieder lid van Pontos draagt bij aan een omgeving en sfeer waarbinnen andere Pontos-leden zich veilig voelen.
 • Ieder lid van Pontos behandelt andere leden van Pontos op een respectvolle manier, zodat niemand zich in zijn waarde voelt aangetast.
 • Ieder lid van Pontos onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover andere leden.
 • Geen enkel lid van Pontos mag een ander lid tegen zijn/haar wil op een zodanige manier aanraken, dat de ander deze aanraking als seksueel of erotisch van aard of anderszins ongewenst kan ervaren.
 • Ieder lid van Pontos zal ook tijdens trainingen, trainingsstages, wedstrijden, roeikampen, toertochten, etc. (en het reizen daarnaar toe) met respect omgaan met andere leden en andere sporters.
 • In die gevallen dat bovenstaande omgangsregels niet direct voorzien, ligt het in de verantwoordelijkheid van ieder Pontos-lid om in de geest hiervan te handelen.
 • Digitaal gelden dezelfde gedragsregels en omgangsvormen als in de niet digitale wereld.

Deze algemene omgangsregels gelden primair voor hoe leden van Pontos met elkaar omgaan. Zij gelden evenwel ook voor niet-leden en bezoekers, wanneer zij op Pontos of bij evenementen van Pontos te gast zijn.

Voor alle bestuursleden, de VCP’s, de leden van de coachcommissie, de kruisjescommissie, de jeugdcommissie en coaches/instructeurs is het overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verplicht.

Gedragscode en gedragsregels voor coaches/instructeurs/begeleiders van ploegen

Coaches en instructeurs hebben intensief contact met de leden, die zij onder hun hoede hebben en ze hebben de verantwoordelijkheid om voor hun roeiers een sociaal en fysiek veilige omgeving te creëren. Ze dienen zich te houden aan de door het NOC-NSF Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) vastgestelde gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders in de sport. Alle coaches en instructeurs bij Pontos zijn lid van de vereniging en staan geregistreerd bij de KNRB.

Mocht Pontos (in de toekomst) een beroep doen op een coach of instructeur van buiten de vereniging (geen lid dus), dan zal een VOG gevraagd worden en zullen referenties worden ingewonnen bij de vereniging, waar hij/zij eerder gecoacht heeft. Verder moet deze coach een vrijwilligersverklaring invullen en de gedragscode onderschrijven.

Een coach of instructeur bij Pontos:

 • Zorgt voor een veilige omgeving voor zijn of haar roeiers door een sfeer en omgeving te scheppen waarin de sociale veiligheid is gewaarborgd.
 • Kent de regels en de richtlijnen die gelden binnen Pontos en handelt daar zelf naar.
 • Is zich bewust van zijn of haar (machts)positie en afhankelijkheid van zijn of haar roeiers en misbruikt deze positie niet.
 • Respecteert het privéleven van zijn of haar roeiers en respecteert privéruimte in kleedkamer en doucheruimte. Blijft als coach weg uit kleedkamer/doucheruimte bij minderjarige roeiers.
 • Indien nodig, zorgt de coach wel voor toezicht op het gedrag van minderjarige roeiers onderling in de kleedkamer, met inachtneming van het ‘vier ogen principe’.
 • Onthoudt zich van seksueel getinte opmerkingen of aanrakingen en gaat geen intieme relatie aan met zijn/haar minderjarige roeiers.
 • Raakt roeiers alleen dan aan in het kader van coaching of instructie (b.v. op de ergometer of in de bak) als dat vooraf als zodanig is aangekondigd en goed gevonden is.
 • Tast niemand in zijn waarde aan en onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de roeisport of Pontos in diskrediet wordt gebracht.
 • Ziet er op toe, dat regels en normen worden nageleefd.
 • Is open en alert op signalen wat betreft ongewenst gedrag en aarzelt niet om die door te geven aan de VCP of het bestuur, of hierover contact op te nemen met het CVSN.
 • Is zich bewust van zijn/haar meldplicht mbt seksueel grensoverschrijdend gedrag en handelt daarnaar.
 • Drinkt tijdens het coachen, of bij evenementen die door Pontos worden georganiseerd (bv. jeugdroeikamp), geen alcohol en gebruikt geen drugs. Spreekt met zijn /haar minderjarige roeiers af, dat er op Pontos geen alcohol wordt gedronken of drugs worden gebruikt.
 • Coacht zoveel mogelijk in tweetallen (of in de openbaarheid) om één-op-één-situaties te vermijden.

Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur stelt tenminste één, maar bij voorkeur twee vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) aan. De VCP’s hebben een opleiding VCP gevolgd via het NOC-NSF (Academie voor Sportkader). De VCP’s opereren onafhankelijk van het bestuur. Als een lid contact opneemt met de VCP’s, of een melding doet van grensoverschrijdend contact, is het streven dat de VCP’s binnen 48 uur een reactie geven of anderszins in actie komen.

Contact met de VCP’s kan mondeling, via het emailadres pcv.[antispam].@rvpontos.nl, of telefonisch (mobiele nummers achter de log-in op de website).

Daarnaast kan eenieder, die iets als grensoverschrijdend ervaart, direct contact opnemen met de KNRB (https://knrb.nl/onderwerp/vertrouwenscontactpersonen/), of het CVSN. De pagina https://centrumveiligesport.nl/een-melding-maken/waar-kan-ik-terecht legt uit hoe het CVSN werkt en hoe je kunt melden. De pagina https://centrumveiligesport.nl/contact geeft alle contactgegevens en biedt ook de mogelijkheid om anoniem te chatten bij grensoverschrijdend gedrag.

Voorop staat dat bij grensoverschrijdend gedrag alles in het werk gesteld wordt om acuut onveilige situaties onmiddellijk te stoppen en het slachtoffer hulp te bieden. De vraag hoe verder gehandeld moet worden, is afhankelijk van de ernst van het grensoverschrijdende gedrag.

 • Bij zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag dient het bestuur de KNRB of het CVSN in te schakelen en wordt de zaak in hun handen gegeven. Dan geldt een meldplicht. Dit is altijd aan de orde als het grensoverschrijdend gedrag seksueel getint is.
 • Bij minder ernstig grensoverschrijdend gedrag kan de zaak binnen Pontos opgepakt worden. Daarvoor geldt dan een stappenplan of afhandelingsprotocol (zie beleidsnota).

Binnen het bestuur worden de vereisten m.b.t. vertrouwelijkheid en anonimiteit zo veel mogelijk gerespecteerd. De voorzitter is contactpersoon voor de VCP’s. De voorzitter betrekt alleen andere bestuursleden bij de zaak als de procedure dat vraagt en als er op enig moment een  bestuursbesluit genomen moet worden.

De VCP’s brengen jaarlijks (geanonimiseerd) verslag uit aan de Algemene Leden Vergadering.

 

 

Handige links

Zoeken

Recente reacties

Leendert Aarts Heel leuk inititief. Kunnen helaas niet komen, hebben een trouwerij

Leendert Aarts Goed initiatief weer, traditie

Theo Schopmeijer Wat een leuk initiatief! Helaas ben ik verhinderd vanwege een theatervoorstelling maar ik hoop dat dit het begin is van een nieuwe traditie!

Leendert Aarts Gefeliciteerd mannen, Thijmen en leuk de roeipakken van Pontos