• info@rvpontos.nl

Van de bestuurstafel – november 2014

Van de bestuurstafel – november 2014

Beknopt Verslag Bestuursvergadering RV Pontos Lelystad

Maandag 17 november 2014

Algemeen

Deze vergadering staat traditioneel in het teken van de voorbereiding van de Jaarlijkse ALV.

Voor het bestuur is het dringend gewenst om over een secretaris te beschikken in 2015. Vandaag was een kandidaat secretaris aanwezig om kennis te maken met gang van zaken in het bestuur.

Ons bereikte de mededeling dat Fons Apers zich terug trekt uit Pontos in verband met nieuw leven elders. Dit erelid verdient de dank van Pontos voor zijn bijdragen in sportieve, bestuurlijke en stoffelijke zin. Eens erelid altijd erelid.

Status financiën

De kascommissie zal de boeken controleren. We lijken een batig saldo over 2014 over te houden.

Gelden die ten behoeve van de Dakrenovatie waren ingehouden zullen worden teruggegeven. De penningmeester bereidt een ALV voorstel voor ten aanzien van verdeling van het restant over verschillende fondsen.

Ten behoeve van de indoor dienen wat materialen aangeschaft. Het bestuur gaat akkoord.

Materiaal

De voorzitter zal namens bestuur een nieuwsbrief uitsturen i.v.m. toenemend schadevaren.

Er is een evaluatie van kandidaat boten ter vervanging van onze instructie C2’s uitgevoerd. Amenophis heeft een twee jaar oude boot van Wiersma. Kwaliteit van de huid (soft) was teleurstellend. Boot verder geschikt. Bij Pampus is gekeken naar een relatief oude Baumgartner (analoog aan de Enyo). Op grond van doelstellingen –instructie, C2-C3 en kwaliteit is unaniem (hoe bestaat het?) voorkeur voor de Baumgartner boten uitgesproken. De materiaalcommissaris bereidt voorstel voor ALV.

Uit contact van Marco Pots met Regge-fiber komt naar voren dat alsnog glasvezel wordt aangelegd naar de meterkast van Pontos.

Jeugd

GCA loten verkopen is nog geen groot succes in de zin van het aantal deelnemers, maar een van de verkopers heeft 23 loten verkocht. Als we tien van zulke jeugdleden zouden hebben? Er zou mogelijk misverstand bestaan over waar de prijzen heen zouden gaan. Let op: De prijzen gaan naar de kopers van de loten. Van de opbrengst van de kosten van de lootjes gaat een deel naar Pontos.

NJTK bood een goed trainingsweekend. Niet voor niets hebben de jonge mannen het rondje Pontos gewonnen op 15 november. Bij de KNRB zijn de zorgen over betrokkenheid van de bond en simultane organisatie van evenementen goed onder ogen gebracht. Bond belooft beterschap (WB).

Jeugd start een laddercompetitie gebaseerd op uitdaging (idee Tiemen Klopstra). Zowel op het water als op de roei-ergometer. Als dat goed gaat iets voor de volwassen leden?

Coachcommissie

De Jeugdcoach-cursus is gegeven met zeer beperkte deelname. Toch succesvol in zin van kwaliteitsverbetering: Dank aan Ger van Mansfeld. Overwegen om te herhalen met volwassen coaches in voorjaar 2015. We proberen vóór de ALV nog een mededeling over RI-2 cursus te maken.

Verenigingsactiviteiten

De Toercommissie vult samen met Michiel agenda in. Er worden tochten gepland. De PR/communicatiegroep maakt affiches. De Wintertocht is al aangekondigd (ook website!).

Er ligt een voorstel voor een Multi-subject-avond in winter periode. Mogelijke onderwerpen: botenwagen, materiaalinstructie, wedstrijd , kamprechter (oude afspraak Frens). Voorjaar 2015.

We gaan het Zomerfeest dat een succes was herhalen.

Voorbereidende besprekingen over de organisatie van wedstrijden om de lerarenbokaal wedstrijd zijn gestart.

Follow up beleidssessies: September 2015 peilen van behoefte onder leden om mee te spreken over beleid 2016.

Aktie-ideeën

Idee van Marcel in het kader van ledenwerving. Leden werven leden belonen in natura: Pontos shirt, petje? Nader uitwerken in voorjaar ligt binnen bestuursmandaat.

De EKO-tax teruggave via KNRB wordt beëindigd door de overheid (+/- € 400). We moeten ons nader bezinnen op een alternatief: Misschien zelf groene energie actie opzetten? We zullen proberen in het voorjaar een kleine actiecommissie op te zetten (zonnepanelen, warmte opslag, lokale energie opwekking, windmolen, e.d.).

ALV 2014

De stukken voor de ALV 2014 zijn vrijwel gereed. Ze moeten z.s.m. uiterlijk donderdag op de website. Een paar exemplaren van alle stukken komen in de kantine ter inzage. Een aftreedschema voor de bestuursleden wordt verzorgd.

Nieuwjaarreceptie is gepland op Zaterdag 3 januari 2015 van 16-18.00u.

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos