• info@rvpontos.nl

Startavond met waterplanten

Startavond met waterplanten

De Startavond, dit jaar gehouden op donderdagavond 21 maart, is bedoeld om leden hun wensen voor het komende zomerseizoen kenbaar te laten maken. Dit jaar hadden we Martijn Hokken gevraagd zijn kennis over waterplanten te spuien. Martijn is bioloog en werkt bij het waterschap Zuiderzeeland.

Waarom de wildgroei?
Een paar jaar geleden was er ineens een wildgroei aan planten in de roeibaan. Waarschijnlijk was dat het gevolg van het baggeren dat weer een paar jaar daarvoor was gedaan.
Met dat baggeren werd zoveel overhoop gehaald dat de langzaam groeiende planten het heel moeilijk kregen en de snelle groeiers dus alle ruimte kregen en ook opeisten. Met als gevolg veel planten die in het water dreven waar de roeiers erg veel last van hadden.
De vraag vanuit Pontos was dus: “Hoe is de situatie van de waterplanten in Lelystad in zijn algemeenheid en die van het Gelders Diep in het bijzonder (en hoe komen we ervan af)?”

Vanuit het waterschap wordt de stelregel gehanteerd: doe maar zo min mogelijk, dan komt het vanzelf wel weer goed. Hoe lang dat “vanzelf” duurt? Martijn schatte een jaar of 15! Martijn vertelde over de taken van het waterschap hier in Lelystad. Over de kwaliteit van het oppervlaktewater. In Lelystad zit eigenlijk te veel fosfaat in het oppervlaktewater waardoor met name kroos welig kan tieren.
Die fosfaten komen in het oppervlaktewater doordat in het Lelystadse watersysteem water ingelaten wordt uit de Noordertocht waar veel fosfaat in zit. En vanuit de Zuigerplas, waar veel bomen over het water hangen en hun (fosfaathoudende)blad in het water verliezen.
Hij liet tabellen zien waarop de kwaliteit van het water op verschillende plaatsen in Lelystad stond ingevuld en de eisen die gesteld zijn.
We kunnen zeggen dat Lelystad op de goede weg is. Maar dat nog wel een en ander gebeuren moet om aan alle eisen te voldoen.
Een graadmeter voor de kwaliteit van het water is de hoeveelheid kroos die in het water groeit. Op verschillende plaatsen in de stad is die nog erg groot. Sommige sloten lijken wel tennisbanen. Zo’n dikke laag kroos heeft veel gevolgen voor de rest van het leven in de sloten omdat het licht niet door die laag heen komt. Wat de waterkwaliteit negatief beïnvloedt.
Het waterschap probeert met het weghalen van het kroos een positieve invloed te creëren.
Op plaatsen waar veel waterplanten zijn en een bepaalde doelgroep heeft daar last van, bijv. de hengelaars, is voor het maaien een speciale machine ontwikkeld die, met zo weinig mogelijke onrust in het water de, planten maait en uit het water haalt. Ook op het Bovenwater wordt daarmee gemaaid.
Pontos hoort nog niet tot de doelgroepen. En het is, volgens Martijn, ook niet de taak van het waterschap om deze werkzaamheden te doen. Maar wie weet: kan een goed gesprek met het waterschap wonderen doen. Hopen maar!

Nadat Martijn Hokken zijn interessante verhaal gedaan had kon iedereen zijn wensen aan de coachcommissie kenbaar maken.
Wij, de coachcommissieleden, proberen zoveel mogelijk van die wensen te vervullen.

De coachcommissie

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos