• info@rvpontos.nl

Schade

Tijdens roeiwedstrijden, maar ook rondom roeiwedstrijden (afladen, opriggeren, afriggeren, opladen, verplaatsen op de wal, etc), zullen alle deelnemers over het algemeen hun best doen om geen schade te maken. Alertheid is echter noodzakelijk, dus zorg er te allen tijde voor dat je weet wat je doet, zaken goed plant, zaken goed afstemt met je ploeg en voorzichtig bent. Weet je niet hoe iets in zijn werk gaat, vraag dan na bij iemand.

In het algemeen geldt: Is er schade, meld dit dan altijd bij de materiaalcommissaris. Niets is zo vervelend als een volgende ploeg de boot terugvindt met schade, terwijl niet bekend is bij welke roeier/ploeg de schade is ontstaan.

 

Wedstrijden

Bij wedstrijden is het van belang om je aan onderstaande te houden:

 • Het reglement voor roeiwedstrijden van de KNRB (zie www.knrb.nl).
 • De bepalingen en instructies van de wedstrijdorganisatie (zie de website van de betreffende organisatie).
 • De aanwijzingen van de kamprechter tijdens oproeien/warming-up, tijdens de wedstijd en tijdens uitroeien/cooling-down.
 • Gebruik je gezonde verstand.

 

In grote lijnen zijn de regels tijdens roeiwedstrijden als volgt:

 • Oplopende ploegen hebben voorrang op opgelopen ploegen. De oplopende ploeg geeft door haar koers aan aan welke zijde zij de opgelopen ploeg wil passeren. De opgelopen ploeg geeft de oplopende ploeg de ruimte om te passeren.
 • Elke wedstrijd heeft zijn eigen, aanvullende bepalingen. Hierin worden zaken vastgelegd als waar en wanneer mag worden opgeroeid, welke baanmarkeringen er zijn, aan welke zijde boeien mogen worden gepasseerd, welke bruggaten mogen worden gebruikt en welke niet en waar inhaalverboden zijn.
 • Soms wordt bij inhaalverboden een 100-meter zone aangehouden (bijvoorbeeld bij de Spaarne Lenterace). Het oplopen moet aan de orde zijn voordat deze zone (aangegeven door een boei of vlag) begint. Begint het oplopen (puntje bij kontje) pas ín de 100-meter zone, dan kan de opgelopen ploeg niet veel meer doen en moet de oplopende ploeg inhouden. Hier staat dan altijd een kamprechter die hier op toeziet en indien nodig aanwijzingen geeft.
 • Het voorgaande gaat op voor tijdwedstrijden (op de Amstel, op de Ringvaart/Spaarne, AA Race). Voor boord aan boord wedstrijden op een roeibaan (Bosbaan, Beekse Bergen, Harkstede) is het erg belangrijk de verkeersregels voor de baan te kennen en je daar strikt aan te houden: welke vlotten zijn uitgaand en welke binnenkomend, waar mag je inroeien/doe je de warming-up en waar mag je uitroeien/doe je de cooling-down. Soms zijn er verkeersmarshalls die de het verkeer bewaken. Verkeersregels tijdens de wedstrijd verschillen van verkeersregels in de pauzes wanneer er getraind mag worden.
 • Veiligheid en schadevrij roeien gaan boven het opeisen van je sportieve rechten.

 

Als ondanks alle zorgvuldigheid in het heetst van de strijd toch een aanvaring plaatsvindt, handel dan als volgt:

 • Protesteer, zodra dat veilig kan, door het (enige tijd) opsteken van een arm (stuurman/vrouw of slag). Over het algemeen wordt dat gezien door een kamprechter op de wal. Bij tijdwedstrijden is het verstandig om ook na het passeren van de finish te protesteren (ervan uitgaande dat je ondanks de aanvaring wel de finish hebt kunnen halen).
 • Controleer direct na afloop of, en zo ja welke schade er is aan boot en/of riemen en maak foto’s.
 • Dien vervolgens een protest in bij de jury (spreek tijdig af wie het protest indient: wedstrijdorganisaties willen tijdens de wedstrijden maar met één verenigingsvertegenwoordiger te doen hebben). Ondersteun je protest met een situatietekening van het incident. Waar lag je zelf, wat was je koers, wat was de positie en koers van de ploeg waarmee je de aanvaring had. Geef ook aan de jury door welke schade er is geleden. Eventuele foto’s (smartphone) van coach/supporters kunnen helpen als aanvullend bewijs.
 • De jury zal, na de betrokken partijen en de kamprechter te hebben gehoord, bepalen wie schuld heeft aan de schade. Dit staat los van het sportieve oordeel. Het kan zijn dat jíj een tijdstraf krijgt of gediskwalificeerd wordt, terwijl de ander aansprakelijk voor de schade wordt gesteld door de jury. Het is belangrijk de uitspraak over de schuldvraag met betrekking tot de aanvaring zo snel mogelijk op papier te krijgen. Deze is nodig voor een vlotte afwikkeling bij de verzekering.
 • De verenigingsvertegenwoordiger (indiener van het protest/degene die met de jury heeft gesproken) bespreekt met de andere ploeg hoe een en ander verder wordt afgewikkeld.
 • Meld het voorval zo snel mogelijk bij materiaalcommissaris en penningmeester en verleen medewerking aan de verdere afhandeling hiervan.
 • Laat je dag er verder niet door verpesten.

De Materiaalcommissaris zal de reparatie van de schade coördineren. Hierbij wordt van de ploeg bij wie de schade is ontstaan hulp gevraagd en verwacht.

De ervaring is dat aanvaringen ook vaak tijdens een wedstrijd, maar op een moment dat je niet zelf deelneemt aan de wedstrijd, optreden. Bijvoorbeeld als je rustig uitroeit/je cooling-down doet en aangevaren wordt door een ploeg die even heel fanatiek een startje met 20 halen hard gaat oefenen op een verkeerde plaats. Ook kan het voorkomen dat je terugroeit vanaf Ouderkerk (Head) en dat je in de grote bocht aangevaren wordt door een wedstrijdploeg die uit de bocht vliegt. Ook in dit soort gevallen moet je een besluit vragen van de kamprechter/jury over de schuldvraag met betrekking tot de aanvaring.

Tekst

De gang van zaken