• info@rvpontos.nl

Algemene Ledenvergadering 2014

Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 op Donderdag 27 november 2014 in de Sociëteit van Roeivereniging Pontos.

 • Hoe ging het in 2014?
 • Wat zijn de plannen voor 2015?
 • Concept beleidsplan 2015-2020
  Kom allemaal op donderdag 27 november 2014. Aanvang 19.30 uur. Sociëteit open, koffie & thee vanaf 19.00 uur. Afsluiting formele vergadering 22.15. Nazit uiterlijk 22.45 uur.

Agenda

Vanaf 19.30 uur:

 1. Opening van de vergadering
 2. Mededelingen, afmeldingen, agenda wijzigingen
 3. Vaststellen notulen ALV 28 november 2013
 4. Vaststellen notulen ELV 12 april 2014
 5. Jaarverslag van de Voorzitter
 6. Financieel jaarverslag van de Penningmeester
 7. Verslag Kascommissie
  -Verslag bevindingen Kascie: Huib van der Hout en Hans Beukers.
  -Décharge penningmeester
  -(Her)Benoeming leden kascie.
 8. Verkiezing Bestuur (Zie stukken ad 7)
 9. Michiel
  Beleidsvoornemens 2015-2020,
  -Voorzitter: Plannen van het bestuur voor 2015

  Pauze (20.45-21.05 uur)
 10. Penningmeester: Plannen financiën 2015
  -Begroting
  -Vaststelling contributie 2015
  -Vaststelling omvang botenfonds
  -Vaststelling omvang accommodatiefonds
 11. Materiaalcommissie: Verslag 2014 en Plannen 2015
  -Jaarverslag onderhoud vloot en gebouw, bestedingen botenfonds
  -Aanpassing vlootplan
  -Voorstellen: onderhoudsplannen, aanschaf nieuw materiaalVerslag 2014 (schriftelijk) en Plannen 2015 Jeugdcommissie
 12. Coachcommissie: Verslag 2014 (schriftelijk) en Plannen 2015
 13. Verenigingsactiviteiten-commissie (Incl. Toer, Bar, PR): Verslag 2014 (schriftelijk) en Plannen 2015

Rondvraag

Sluiting 22:15 uur

Stukken: 1) Agenda ALV 27 november 2014. 2) Concept notulen ALV 28 november 2013. 3) Concept notulen ELV 12 april 2014. 4)Verslag voorzitter. 5) Verslag Penningmeester. 6) Verslag Kascommissie. 7) Verkiezing bestuur. 8) Beleidsplan bestuur 2015-2020. 9) Jaarplan 2015. 10) Begroting 2015. 11) Voorstel contributie. 12) Verslag & plannen Materiaalcie. 13) Verslag en plannen Jeugdcie. 14) Verslag en plannen Coachcie. 15)Verslag en plannen Activiteitencommissaris (incl. Toercie, Barcie, PR)

Alle stukken voor de ALV 2014 staan (z.s.m.) ter inzage in de ‘Documenten’ van de ”Ledenfuncties” na inloggen.

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos