• info@rvpontos.nl

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2018 op donderdag 22 november 2018 in de Sociëteit van Roeivereniging Pontos.

 • Hoe ging het in 2018?
 • Wat zijn de plannen voor 2019?
 • Beleidsvisie 2019 – 2024.

Kom allemaal op donderdag 22 november 2018.

Aanvang 19.30 uur. Sociëteit open, koffie & thee vanaf 19.00 uur. Afsluiting formele vergadering 22.15. Nazit uiterlijk 22.45 uur.

Agenda

Vanaf 19.30 uur:

 • 1. Opening / mededelingen
 • 2. Vaststelling agenda
 • 3. Notulen ALV 30-11-2017
 • 4. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement
 • 5. Algemeen jaarverslag 2018
 • 6. Financieel Jaarverslag. Verslag kascommissie. Décharge penningmeester. (Her)Benoeming leden kascie.
 • 7. Verkiezing bestuur. Ineke Beukers secretaris (herkiesbaar). Chris Elward penningmeester. Joyline Mud jeugdcommissaris

Pauze (20.45-21.05 uur)

 • 8. Beleidsvisie 2019 – 2024
 • 9. Begroting 2019
 • 10. Voorstel Materiaalcommissie / Vlootplan
 • 11. Nieuwe ontwikkelingen. Roeibak. KikaRow 2019.
 • 12. Rondvraag

Sluiting 22:15 uur.

 


Stukken: 1) Uitnodiging ALV. 2) Agenda ALV. 3) Verslag ALV 30-11-2017. 4) Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement. 5) Algemeen Jaarverslag 2018. 6) Jaarverslag Materiaalcommissie. 7)Financieel jaarverslag 2018.+ supl. 8) Rooster van aftreden bestuur. 9) Beleidsvisie 2019-2024. 10) Begroting 2019. 11) Voorstel Materiaalcommissie / Vlootplan.

Alle stukken voor de ALV 2018 staan (z.s.m.) ter inzage in de ‘Documenten’ van de ”Ledenfuncties” na inloggen.

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos